logoHUFIEC 2014 ww

Szanowni Państwo,

Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki  sprawuje nadzór nad wszystkimi placówkami wypoczynku organizowanymi w ramach Harcerskiej Akcji Letniej  2017 przez jednostki organizacyjne Hufca (drużyny, szczepy, związki drużyn)  i tak:

- każdy obóz harcerski i kolonia zuchowa została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Informacje o zarejestrowanych placówkach  

  wypoczynku znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://wypoczynek.men.gov.pl/. Numery zgłoszeń znajdują się w  tabeli,

- placówką wypoczynku (obóz, kolonia zuchowa) może kierować pełnoletni instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza posiadający  

  ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku.

  Funkcję kadry wychowawczej mogą pełnić wyłącznie pełnoletni instruktorzy ZHP (lub z otwartą próbą przewodnikowską posiadający ukończony   

  kurs wychowawców placówek wypoczynku),

- obowiązkiem jest posiadanie przez wszystkich instruktorów pełniących funkcje wychowawcze aktualnego zaświadczenia o niekaralności,

- wszyscy uczestnicy obozu/kolonii będący członkami ZHP zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

  Nr polisy znajduje się w zakładce Ubezpieczenie,

- został uruchomiony telefon interwencyjny Pełnomocnika Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej, któremu będzie można zgłaszać wszelkie  

  uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki wypoczynku.

Chciałabym zachęcić Was Rodziców do tej formy przekazywania swoich uwag zwłaszcza, gdy skargi są zgłaszane telefonicznie bądź listownie przez dzieci. Często zdarza się, że dziecko wyolbrzymia problem, który można załatwić bez konieczności uruchamiania potężnej machiny procedur stosowanych przez Kuratorium Oświaty. Pragnę zapewnić Państwa, że nie jest moim zamiarem ukrywanie czegokolwiek a jedynie dbanie by komendant obozu czy kolonii zajął się organizacją pracy placówki wypoczynku a nie przyjmowaniem kolejnych wizytacji w związku ze złożoną skargą.

Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości będą podejmowane stosowne interwencje.

Na każdym etapie będą Państwo informowani o przebiegu interwencji oraz podjętych działaniach.

        Telefon interwencyjny:  732 82 08 09

        e-mail: skarbnik@nowydwormazowiecki.zhp.pl  

Rzeczą oczywistą jest, że niezależnie od wszystkiego macie Państwo prawo do zgłaszania uwag wszelkim instytucjom mającym wpływ na przebieg akcji letniej.

Faktury za udział dziecka w placówce wypoczynku wydaje Skarbnik Hufca po dokonaniu przez Rodziców wpłaty. W celu uzyskania faktury należy skontaktować się droga elektroniczną ze Skarbnikiem Hufca na powyższy adres e-mail  dołączając wypełniony komputerowo wniosek.

Nie ma obowiązku wysyłania potwierdzenia  przelewu.

Faktury w zależności od Państwa wyboru będą wysyłane e-mailem w formie elektronicznej lub będzie można je odebrać u drużynowego lub komendanta obozu.

C Z U W A J  !

phm. Bożena Chorąży

Skarbnik Hufca

Pełnomocnik Komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki ds. HALiZ

 


 

 

 Wniosek o fakturę 

Wniosek o fakturę (wzór)

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!