logo hufca czarneDruhny i Druhowie zgodnie z Regulaminem spraw członkowskich ZHP (wyjątki poniżej) każdy instruktor jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o zaliczenie służby instruktorskiej (załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do końca września (30 września) do komendanta hufca. Wniosek można wysłać elektronicznie na adres komendant@nowydwormazowiecki.zhp.pl lub dostarczyć osobiście w formie papierowej. Wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na podstawie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”

   V. Zaliczenie służby instruktorskiej

31.   Zaliczanie służby instruktorskiej dotyczy wyłącznie instruktorów ZHP. Zaliczenie służby instruktorskiej jest warunkiem uzyskania niektórych uprawnień instruktorskich określonych w odrębnych przepisach.

32.   Służbę zalicza się instruktorowi ZHP, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)     pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2)     przestrzega Statutu ZHP,

3)    uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.

33. Zaliczenia służby dokonuje:

a)    komendant hufca - instruktorom z przydziałem służbowym do hufca,

b) komendant chorągwi – instruktorom z przydziałem służbowym do chorągwi oraz komendantom hufców,

c)  Naczelnik ZHP – instruktorom z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP oraz komendantom chorągwi - zwany dalej „komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej”, na wniosek instruktora, osoby kierującej jednostką lub zespołem, w których instruktor działa, lub z inicjatywy własnej.

34.   Zaliczanie służby instruktorskiej następuje za pełnienie służby w okresie roku harcerskiego, tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu, wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca września, zaś komendant właściwy do zaliczenia służby instruktorskiej wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca października.

35.   Zaliczenie służby instruktorskiej za okres krótszy aniżeli pełen rok harcerski możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony przez zainteresowanego. Za uzasadnione przypadki uznaje się w szczególności te, które pozostają w związku z terminarzem zjazdów hufców/chorągwi. Rozpoznając taki wniosek, komendant właściwy do zaliczenia służby instruktorskiej bierze pod uwagę okoliczności wskazane przez zainteresowanego w złożonym przez niego wniosku, jak również okres pełnienia przez niego służby instruktorskiej oraz stopień zaangażowania zainteresowanego w pełnienie przez niego służby instruktorskiej. Rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej, dotyczący wniosku, o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien być wydany w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.

36.   W przypadku osób, które uzyskały status instruktora ZHP w trakcie roku harcerskiego, do okresu wskazanego w p. 34 wlicza się również okres sprzed uzyskania statusu instruktora ZHP.

37.   O tym, kto będzie komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej, decyduje przydział służbowy danego instruktora wedle stanu na dzień 31 sierpnia roku harcerskiego, za który zaliczana jest służba instruktorska, bądź też przydział służbowy danego instruktora wedle stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w p. 35 powyżej.

38.   Brak decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie, o którym mowa w p. 34 powyżej, bądź też w terminie, o którym mowa w p. 35 powyżej, jest równoznaczny z decyzją o niezaliczeniu służby instruktorskiej.

39.   W przypadku niezaliczenia służby instruktorskiej zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia odwołania do właściwego sądu harcerskiego. Odwołanie należy złożyć w terminie określonym w odrębnych przepisach. Zaleca się zainteresowanemu, by przed złożeniem odwołania, o którym mowa w punkcie niniejszym, skontaktował się z komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej celem podjęcia próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w szczególności ustalenia, z jakich przyczyn nie doszło do zaliczenia tej służby.

40. Po ewentualnym uwzględnieniu odwołania, o którym mowa w p. 39 powyżej, informację o zaliczeniu służby instruktorskiej ogłasza się w rozkazie komendanta właściwego do zaliczenia służby instruktorskiej.

NZ "Kraina Fantazji"

nam-LOGO-1

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1